Ustawy

 1. Dz. U. 1991 Nr 55 poz. 234 – Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.
 2. Dz. U. 1998 Nr 21 poz. 94  – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 3. Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 163 – Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 4. Dz. U. 2002 Nr 199 poz. 1673 – Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 5. Dz. U. 2001 Nr 100 poz. 1080 – Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.
 6. Dz. U. 2003 Nr 228 poz. 2255 – Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 7. Dz. U. 1999 Nr 60 poz. 636 – Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 8. Dz. U. 1981 Nr 24 poz. 123 – Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego.
 9. Dz. U. 1991 Nr 55 poz. 236 – Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
 10. Dz. U. 2006 Nr 158 poz. 1121 – Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.
 11. Dz. U. 1995 Nr 1 poz. 2 – Ustawa z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń w podmiotach gospodarczych oraz o zmianie niektórych ustaw.
 12. Dz. U. 2002 Nr 200 poz. 1679 – Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
 13. Dz. U. 2005 Nr 102 poz. 852 – Ustawa z dnia 20 maja 2005 r. o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny.
 14. Dz. U. 1951 Nr 4 poz. 28 – Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.
 15. Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 879 – Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców.
 16. Dz. U. 2003 Nr 60 poz. 535 – Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze.
 17. Dz. U. 1964 Nr 43 poz. 296 – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.
 18. Dz. U. 2003 Nr 90 poz. 844 – Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

 

Tekst wszystkich w/w ustaw znajdziecie Państwo w bazie internetowej ISAP Kancelarii Sejmu.