Spotkanie Rozszerzonego Zarządu Tauron Ciepło

W dniach 17-18 01. 2017. odbyło się spotkanie ROZSZERZONEGO ZARZĄDU TAURON CIEPŁO na którym zostały przedstawione wstępne wyniki za rok 2016. EBITDA >156 M PLN !!! EBITDA = przychody – koszty operacyjne bez amortyzacji i deprecjacji *EBITDA (ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych (kredytów, obligacji), podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych (ang. amortization) oraz amortyzacji (deprecjacji) rzeczowych aktywów trwałych (ang. depreciation)[1].